آنزیم هایی که عامل شیوع کروناویروس هستند

به گزارش ایسنا و بوسیله نقل از فلیپبرد، پژوهشگران “انجمن پیشبرد علوم آمریکا”(AAAS) در بررسی جدیدی مدال داده اند که شاید آنزیم هایی که آر.ان .ای کروناویروس را تو بدن سازش می کنند، عامل افزودن تکامل ویروس باشند.

این پژوهش علامت می دهد هنگامی که کروناویروس به بدن باخبر می شود، دو آنزیم دآمیناز، آر.ان .ای آن را توافق می کنند و به تکامل ویروس و بسط عفونت می انجامند.

نتایج این پژوهش می تواند نخستین گام به لفظ درک جای پا اصلاح آر.ان .ای بر تکثیر ویروس و اتساع کووید- ۱۹ باشد.

“سالواتوره دی جورجیو”(Salvatore Di Giorgio)، سرپرست این پژوهش و همکارانش نشان دادند که شاید دانشمندان بتوانند به واسطه مقایسه قسمت هایی از ژنوم کروناویروس که سازش شده اند با قسمت های جستن یافته، راهبردهایی را بخاطر کمال مطلوب صبر دادن ویروس با تداوی های متاخر ارائه دهند.

در پستانداران، دو دآمیناز متفاوت بیان می شود که بلوک های نوکلئوتید آر.ان .ای ویروس را تغییر می دهند. ولی هنوز مشهود نشده که آیا این روند تعاملی در برابر کروناویروس واکنش علامت می دهد یا خیر. دی جورجیو و گروهش برای بررسی نفوذ مصالحه آر.ان .ای درون واکنش بدن نسبت به عفونت شاگرد از کروناویروس، متغیرهای نوکلئوتید را در کلکسیون داده های مربوط به ترادف آر.ان .ای که از ابگونه بیرون شده از کبد بیماران مشغول به کروناویروس بوسیله دست آمده بود، تخمین کردند. آنها طی بررسی جهش ها، تغییرات نوکلئوتیدی را معارفه کردند که می توانند داخل ارامش آر.ان .ای نقش داشته باشند.

پژوهشگران بخاطر درک بهتر تاثیر اصلاح آر.ان .ای بر جهش هایی که هنگام تکامل رخ می دهند، ژنوم های سندرم تنفسی فعالانه اکید کروناویروس 2، کروناویروس مرس و کروناویروس مرتبط با نشانگان فعالانه تنفسی را با یکدیگر مقایسه کردند. آنها جنبش هایی را درون هر یک از این رشته های کروناویروس یافتند که از آنزیم های دآمیناز ناشی می شوند.

ایده پژوهشگران این است که اگر این آنزیم ها در واکنش انسان نسبت بوسیله عفونت ناشی از کروناویروس نقش داشته باشند، شاید یک تنوع ژنتیکی به گسترش آن کمک نرم.

این پژوهش، در روزنامه “Science Advances” بوسیله چاپ رسید.

انتهای پیام