“الکسا” از این پس کاربران را با نور می خواباند و مخبر می درنگ

به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت،خوابیدن خواه از رویا بیدار شدن با هماهنگی چراغ های مسکن از حالا با کمک “الکسا” کمی آسان تر می شود.

آمازون یک محدودیت سه گانه گانه برای الکسا ​​معرفی کرده است که می تواند پرتو ساختمان را بوسیله لباس هوشمند متناسب با قاعده یومیه کاربران تنظیم کند.

بنابراین کاربران از این پس می توانند برای دانا شدن خود همراه با انتظام ساعت، زمان روشن شدن چراغ ها را نیز تعیین کنند خواه کاربر چنانچه می خواهد به آرامی بوسیله خواب فرو برود، الکسا چراغ ها را به تدریج اندک نور می بطی ء.

الکسا اکنون می تواند صاحبش را شب هنگام با ناچیز کردن نور ساختمان و به تدریج تاریک کردن خانه بخواباند و در روزگار معین با پیدا و پرنور کردن چراغ ها وی را از رویا بیدار کند.

این محدودیت طی هفته جاری در دسترس کاربران آمریکایی راحتی می گیرد. البته این سنخ کنترل درون دنیای هوشمند تخصیص به فرد نیست و دستور کار هایی تاکنون وجود داشته اند که چنین کاری را ارتکاب می دادند، اما خب انجام این فقره با “الکسا” بسیار آسانتر است.

انتهای پیام